Pravidla Peklo Severu 2017

Kategorie:

Muži
Naděje I (4 – 6 let) – chlapci 2013 – 2011
Naděje II (7 – 9 let) – chlapci 2010 – 2008
Mladší chlapci (10 – 12 let) 2007 – 2005
Starší chlapci + Kadeti (13-16 let) 2004 – 2001
Junioři + muži (17-29 let) 2000 – 1988
Veteráni I (30 – 39 let) 1987 – 1978
Veteráni II (40 – 49 let) 1977 – 1968
Veteráni III (od 50 let) 1967 a dříve
Ženy
Naděje I (4 – 6 let) – dívky 2013 – 2011
Naděje II (7 – 9 let) – dívky 2010 – 2008
Mladší dívky (10 – 12 let) 2007 – 2005
Starší dívky + Kadetky (13-16 let) 2004 – 2001
Juniorky (17-35 let) 2000 – 1982
Ženy (od 36 let) 1981 a dříve
Smíšené kategorie
Mrňouskové (0 – 3 roky) do roku 2014

Hodnocení:

 • Všechny kategorie, vyjma kategorie Mrňouskové, jsou započítávány do celkového hodnocení.
 • Do celkového hodnocení se započítávají všechny bodové zisky.

Příklad bodování:

Na startu závodu je 20 závodníků. Vítěz získá 20 bodů + bonus, poslední (20. v pořadí) získá 1 bod.
Jestliže závod dokončí pouze 15 závodníků, poslední závodník (15. v pořadí) získá 6 bodů + bonus.

Bodový zisk lze vypočítat dle vzorce: Počet startujících – pořadí + 1 = bodový zisk

Bodové bonusy:

Pořadí Bodový bonus Pořadí Bodový bonus Pořadí Bodový bonus
1. 180 bodů 6. 95 bodů 11. 35 bodů
2. 161 bodů 7. 81 bodů 12. 26 bodů
3. 143 bodů 8. 68 bodů 13. 18 bodů
4. 126 bodů 9. 56 bodů 14. 11 bodů
5. 110 bodů 10. 45 bodů 15. 5 bodů

Ceny:

 • Ve všech závodech budou finanční a věcné ceny pro první tři v pořadí v každé kategorii.
 • Po skončení posledního závodu proběhne celkové vyhodnocení.
 • Celkově budou odměněni minimálně první tři závodníci v každé kategorii vyjma kategorie Mrňousků.

Obecná pravidla

Připuštění k závodu:

 • Osoby mladší 18 let se akce mohou zúčastnit pouze poté, co rodiče podepíší Prohlášení o souhlasu s účastí. Pokud se rodiče nemohou dostavit, musí být předložena plná moc k podpisu udělená plnoleté osobě a doložena kopie osobního dokladu rodičů, jinak není podpis Prohlášení o souhlasu možný a tím ani účast na akci.
 • Pro zařazení do kategorie není rozhodný věk v den akce, ale rok narození.
 • Závodník je povinen vyplnit přihlášku a souhlasit s podmínkami závodu. Po zaplacení startovného v kanceláři závodu mu bude vydáno startovní číslo.
 • Závodník je povinen startovní číslo na řídítka připevnit tak, aby bylo jasně viditelné a čitelné.
 • Vyzvednutí startovního čísla je možné pouze osobně proti podpisu podmínek akce a po předložení osobního dokladu.
 • Závodník startuje pouze ve své kategorii dle roku narození.
 • Na start jsou připuštěna pouze horská kola. Elektrokola nebo cyklokrosová kola jsou vyloučena. Každý odpovídá za připravenost svého kola, zejména za funkci brzd a dalších bezpečnostně relevantních prvků samostatně.
 • Závodníci jsou povinni používat bezpečnostní přílbu.

Doprovod v závodě:

 • Během závodu kategorie Mrňouskové může rodič doprovázet dítě na trati pouze pokud má reflexní vestu s nápisem „Pořadatel“. Rodič dítě pouze doprovází, hlídá stabilitu a směr dítěte, není dovoleno dítě do cíle dotlačit se záměrem porazit závodníky, kteří se pohybují svépomocí.
 • Během závodu kategorií Naděje I – chlapci a Naděje I – dívky může osoba starší 18 let doprovázet dítě na trati pouze pokud má reflexní vestu s nápisem „Pořadatel“. Tato osoba dítě pouze doprovází, hlídá stabilitu a směr dítěte. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem napomáhat, postrkávat apod.
 • Pokud pořadatel uzná, že byla podpora závodníka nepřiměřená, má právo vyloučit doprovázející osobu přímo během závodu, případně upravit výsledky závodu po jeho skončení.
 • Reflexní vesty jsou k dispozici na startu. Každý kdo doprovází, je povinen si zapůjčení vesty zajistit u pořadatele na startu.

Závod:

 • Závodník se smí před svým závodem připravovat pouze mimo trať tak, aby nenarušoval právě probíhající závod na trati.
 • Pokud závodník musí projet prostorem startu/cíle mimo dobu kdy probíhá jeho závod, je povinen startovní číslo zakrýt.
 • Je přísně zakázáno odhazovat, příp. odkládat na trati nebo kdekoli jinde odpadky, obaly, poškozené duše apod. Pořadatel v prostoru startu/cíle zajišťuje odpovídající možnost likvidace odpadů. Výše uvedené platí výslovně také pro gelové tuby, duše apod.
 • Během závodu je závodník povinen se pohybovat pouze po vyznačené trati, není dovoleno si trať jakýmkoliv způsobem zkracovat. Pokud trať vede po zpevněných cestách, musí tyto být využity a není přípustné zkracování přes okraje apod. Pokud trať opouští zpevněnou cestu, je toto jasně vyznačeno vymezovací páskou nebo šipkou.
 • Při odstoupení ze závodu již není dovoleno projet prostorem cíle a závodník odstoupení ohlásí rozhodčímu závodu.
 • Nepřístojné chování a hrubý způsob vyjadřování, nerespektování oficiálních činitelů jsou předmětem napomenutí. V případě opakování uvedených provinění bude závodník vyloučen ze závodu.
 • V případě porušení některého z výše uvedených pravidel je pořadatel oprávněn závodníka vyloučit z právě probíhajícího závodu a/nebo z hodnocení.
 • Případné protesty závodník tlumočí rozhodčímu, případně řediteli závodu.

Soutěž družstev:

 • Přihlašování do soutěže družstev je možné pouze do startu prvního závodu.
 • Družstvo lze vytvořit ze závodníků napříč kategoriemi, každé družstvo se registruje na e-mailu peklo.severu@tiscali.cz nejdéle do 5. května 2017 (na email odešlete název družstva, jméno a příjmení každého závodníka, rodné číslo s prvním dvojčíslím z čísla za lomítkem (z důvodu unikátnosti čísla).
 • Žádné další změny v družstvech po 5. květnu 2017 nejsou možné.
 • Není dovoleno spojovat závodníky napříč týmy, za které startují (to znamená, že není možné vytvořit družstvo CK Rychlá Kola + TJ Kola Sever apod.).

Ostatní:

 • V případě neuskutečnění či přerušení akce z důvodu vyšší moci nebo z důvodů, které pořadatel nemůže ovlivnit, nemají účastníci nárok na náhradu startovného ani na náhradu jiných výdajů.
 • Přihlášením do závodu závodník souhlasí s pořizováním grafických materiálů (fotografie a/nebo videa), na kterých může být zachycen. S těmito materiály může pořadatel nakládat dle vlastního uvážení pro potřeby propagace akce.
 • Neznalost pravidel neomlouvá jejich porušení.
 • Podpisem přihlášky závodník výslovně souhlasí s těmito pravidly.

Comments are closed