Pravidla Peklo Severu 2024

Jako pořadatelé si nejvíce ceníme lidského přístupu závodníků i diváků. Přátelská atmostféra a otevřenost je jeden ze základních pílířů filozofie závodů Peklo Severu. Věříme, že společně můžeme předejít jakémukoliv nedorozumnění pozitivním a přátelským přístupem. Pokud i přes to dojde k jakémukoliv nedorozumnění nebo nejasnosti, máme tu pravidla, do kterých vždy mužeme nahlédnout. 

 

Stáhnout PDF

 

 

Kategorie:

Muži
Naděje I (4 – 6 let) – chlapci 2020 – 2018
Naděje II (7 – 9 let) – chlapci 2017 – 2015
Mladší chlapci (10 – 12 let) 2014 – 2012
Starší chlapci + Kadeti (13-16 let) 2011 – 2008
Elita muži (od 17 let) 2007 a dříve
Masters I (30 – 39 let) 1994 – 1985
Masters II (40 – 49 let) 1984 – 1975
Masters III (od 50 let) 1974 a dříve
Ženy
Naděje I (4 – 6 let) – dívky 2020 – 2018
Naděje II (7 – 9 let) – dívky 2017 – 2015
Mladší dívky (10 – 12 let) 2014 – 2012
Starší dívky + Kadetky (13-16 let) 2011 – 2008
Elita ženy (od 17 let) 2007 a dříve

* Elita muži – do kategorie se mohou přihlásit muži, rok narození 2007 a dříve (bez omezení horní hranice). Přihlášení do rozdílných kategorií na rozdílných závodech je možné, body do celkového hodnocení se nesčítají.

Předčasný přestup do vyšší věkové kategorie

 • Předčasný přestup do vyšší věkové kategorie může být výjimečně povolen jen zvlášť vynikajícím a tělesně zdatným závodníkům v kategorii.
 • Předčasný přestup do vyšší věkové kategorie může být výjimečně povolen jen zvlášť vynikajícím a tělesně zdatným závodníkům v kategorii.
 • Povolení uděluje rozhodčí a/nebo ředitel závodu na základě vyjádření rodičů závodníka.
 • Předčasný přestup je umožněn pouze v rámci kategorie Starší chlapci + Kadeti (do kategorie Elita muži) a Starší dívky + Kadetky (do kategorie Elita ženy)
 • Po startu ve vyšší kategorii již nesmí závodník v rámci jedné sezóny startovat znovu v původní kategorii.

Hodnocení

 • Všechny kategorie, jsou započítávány do celkového hodnocení.
 • Do celkového hodnocení se nezapočítává jeden nejhorší bodový zisk.
 • V případě bodové shody o pořadí rozhoduje:
  1. Lepší umístění ve vzájemném hodnocení v jednotlivých závodech
  2. Lepší umístění v posledním závodě, ve kterém závodníci bodovali

Příklad bodování:

Na startu závodu je 20 závodníků. Vítěz získá 20 bodů + bonus, poslední (20. v pořadí) získá 1 bod.

Jestliže závod dokončí pouze 10 závodníků, poslední závodník (10. v pořadí) získá 10 bodů + bonus 5 bodů.

Bodový zisk lze vypočítat dle vzorce: Počet startujících – pořadí + 1 + bonus = bodový zisk

 

Bodové bonusy:

Pořadí Bodový bonus Pořadí Bodový bonus
1. 50 bodů 6. 25 bodů
2. 45 bodů 7. 20 bodů
3. 40 bodů 8. 15 bodů
4. 35 bodů 9. 10 bodů
5. 30 bodů 10. 5 bodů

Ceny

 • Ve všech závodech odměněni minimálně první tři v pořadí v každé kategorii.
 • V případě přihlášení do závodů v jednom ročníku ve více než jedné kategorii se body do celkového hodnocení nesčítají (týká se přihlášení do kategorie Elita muži a Masters I – III)
 • Po skončení posledního závodu proběhne celkové vyhodnocení skončeného ročníku.
 • Celkově budou odměněni minimálně první tři závodníci v každé kategorii.

Připuštění k závodu

 • Osoby mladší 18 let se akce mohou zúčastnit pouze poté, co zákonní zástupci podepíší Prohlášení o souhlasu s účastí. Pokud se rodiče nemohou dostavit, musí být předložena plná moc k podpisu udělená plnoleté osobě a doložena kopie osobního dokladu rodičů, jinak není podpis Prohlášení o souhlasu možný a tím ani účast na akci.
 • Věková kategorie je dána rokem narození, nikoliv věkem v den závodu. Závodník startuje pouze v dané kategorii dle roku narození.
 • Závodník je povinen vyplnit přihlášku a souhlasit s podmínkami závodu. Po zaplacení startovného (v kanceláři závodu, nebo převodem na účet) mu bude vydáno startovní číslo.
 • Vyzvednutí startovního čísla je možné pouze osobně proti podpisu podmínek akce a po předložení osobního dokladu. V případě přihlášení předem online po udělení souhlasu.
 • Pro věkovou hranici kategorií Masters I – III, je závodníkovi této kategorie povoleno závodit v kategorii Elita muži, musí si vybrat tuto kategorii při přihlášení.
 • Všechna horská kola, použitá v závodech musí být poháněna pouze lidskou silou. Během závodů je zakázáno používání na trati elektrokol, a to i během tréninku.
 • Je povoleno používat jen horská kola, nikoliv jiného typu (cyklokrosová, silniční a podobně).
 • Povinné nošení ochranné plné přilby má zásadní platnost. Přilby, které se používají při soutěžích a v průběhu tréninkového procesu před závodem, musí být schválené a musí odpovídat bezpečnostním normám odsouhlasenými příslušným cyklistickým svazem. Tyto přilby musí sloužit k ochraně.
 • Závodník je povinen startovní číslo na řídítka připevnit tak, aby bylo jasně viditelné a čitelné.

Doprovod v závodě

 • Během závodu kategorií Naděje I – chlapci a Naděje I – dívky může osoba starší 18 let doprovázet dítě na trati, pouze pokud má reflexní vestu dodanou pořadateli. Tato osoba závodníka pouze doprovází, hlídá stabilitu a směr dítěte. Není dovoleno tlačit se záměrem porazit závodníky, kteří se pohybují svépomocí.
 • Pokud pořadatel uzná, že byla podpora závodníka nepřiměřená, má právo vyloučit doprovázející osobu přímo během závodu, případně upravit výsledky závodu po jeho skončení.

Závod

 • Každý závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí.
 • Závodník se smí před svým závodem připravovat pouze mimo trať tak, aby nenarušoval právě probíhající závod na trati. Trénink na trati je možný pouze v době, kdy se nekoná závod jiné kategorie.
 • Pokud závodník musí z jakéhokoliv důvodu projet prostorem startu/cíle mimo dobu kdy probíhá jeho závod, je povinen startovní číslo zakrýt.
 • Závodník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Musí se proto pohybovat pouze po vyznačené trati. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků (včetně odhazování tub od gelů, energetických tyčinek apod.).
 • Do předstartovního prostoru jsou závodníci povinni se dostavit minimálně 10 minut před startem. Pokud se závodník osobně neprezentuje při vyvolání svého startovního čísla a jména, nemá nárok na určené místo na startovní čáře a na čáru bude povolán až jako poslední. Výjimku může stanovit pouze hlavní rozhodčí nebo ředitel závodu. Závodníci jsou svoláni a vyzváni ke startu rozhodčím odpovědným za start závodu, tj. startérem. Před vlastním startem jsou všichni závodníci připraveni na startovní čáře. Závodníci se na startovní čáře řadí z levé strany doprava, neurčí-li hlavní rozhodčí jinak.
 • Závodník musí projet trať a vzdálenost, která byla stanovena před startem soutěže. Závod bývá zpravidla ukončen po projetí vedoucího závodníka cílem. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustil.
 • Závodník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky, vypustit jeden okruh tratě nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému závodníkovi. Jestliže závodník opustí vyznačenou trať z libovolného důvodu, je povinen se vrátit na trať ve stejném místě. Pokud tak neučiní, nebo se vrátí v jiném místě, bude ze soutěže diskvalifikován.
 • Závodník musí prokázat občanskou etiku v každé situaci. Musí uvolnit místo rychlejšímu závodníkovi, když ho o to tento závodník požádá.
 • Jestliže závodník z jakéhokoliv důvodu odstoupí ze závodu, je povinen nahlásit tuto skutečnost rozhodčím v cíli. V případě zranění závodníka přechází tato povinnost na zástupce týmu.
 • Nepřístojné chování a hrubý způsob vyjadřování, nerespektování oficiálních činitelů jsou předmětem napomenutí. V případě opakování uvedených provinění bude závodník vyloučen ze závodu.
 • Při závodě je povolena technická pomoc za následujících podmínek:
  • oprava nebo výměna jakékoliv části kola kromě rámu je možná
  • výměna celého jízdního kola není povolena
  • závodník musí dojet do cíle se startovním číslem umístěným na řídítkách
  • závodníci s sebou mohou vézt náhradní díly nebo nářadí, které neohrozí je samotné nebo ostatní
 • V případě porušení některého z výše uvedených pravidel je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit z právě probíhajícího závodu a/nebo z hodnocení.
 • Případné protesty závodník tlumočí rozhodčímu, nebo řediteli závodu.

Soutěž družstev

 • soutěž družstev se v roce 2024 nevyhlašuje

Ostatní

 • V případě neuskutečnění či přerušení akce z důvodu vyšší moci nebo z důvodů, které pořadatel nemůže ovlivnit, nemají účastníci nárok na náhradu startovného ani na náhradu jiných výdajů.
 • Pořadatel si vymezuje právě měnit harmonogram závodu během závodního dne.
 • Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva

Všichni startující potvrzují znalost těchto pravidel a podmínek startu podpisem při prezentaci nebo souhlasem v případě elektronického přihlášení online.


Prohlášení o ochraně osobních údajů:

 1. Obecné informace

Aby mohl pořadatel – CK 1967 Česká Kamenice zajistit sportovcům servis spojený s registrací závodníků a zejména zpracováním výsledků, musí shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, nemohou být námi poskytované služby poskytnuty.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů návštěvníků a diváků, tj. osob, které se aktivně neúčastní vlastní sportovní části pořádaných závodů, ale jsou přítomny v prostoru jejich konání.

1.1.  Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a)  Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

(b)  Vaše osobní údaje uchováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům účastníků, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; to vše v rámci prostředků, které jsme schopni v nejlepší možné víře zajistit;

(c)  jako pořadatel dodržujeme odpovídající, nám přístupná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 1. Informace o zpracování osobních údajů

2.1.  Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je pořadatel, tj. Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s, se sídlem Česká Kamenice, Zámecká 87, PSČ 407 21, IČO 013 08 386, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka L 8334.

2.2.  Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, proč pořadatel nebude schopen poskytnout služby, nebo bude nucen odůvodněným způsobem upravit dostupnost či rozsah poskytovaných služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává pořadatel Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a)  registrace závodníků – jde o aktivitu, při které pořadatel potřebuje každému účastníkovi přiřadit unikátní neopakovatelný údaj,

(b)  zpracování výsledků – jde o zpracování časových údajů odečtených z měřících zařízení, které jsou přiřazeny jednotlivým startujícím a nadále zpracovány s pomocí software s cílem určit konečné pořadí startujících v jednotlivých kategoriích, závodech a celkovém hodnocení seriálu.

 

2.3.  Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pořadatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména identifikační údaje. Některé specifické kategorie osobních údajů a způsoby jejich zpracování:

Rodná čísla.

Rodné číslo je jedinečný identifikátor každé osoby, pokud jí bylo přiděleno. Bez dalších nároků na jakoukoliv registraci soutěžících do jakýchkoliv jiných externích evidenčních systémů či databází, které samy zpracovávají osobní údaje a na základě nichž je startujícímu přiřazen jiný ojedinělý klíč, či identifikátor, je zpracování rodných čísel technicky nejjednodušší a pro startující nejméně zatěžující.

Kamerový, či fotografický záznam.

Pořadatel především v místě pořádání závodů pořizuje kamerové, nebo fotografické záznamy. Záznamy jsou pořizovány pouze osobou pořadatelem přímo určenou, obvykle na základě smluvního vztahu. Záznamy jsou pořizovány výhradně pro účely prezentace sportovních událostí, eventuálně pro účely prezentace CK 1967 Česká Kamenice jako jejich pořadatele.

2.4.  Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým pořadatel zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, v databázovém systému používaném pořadatelem.

Vaše osobní údaje zpracovávají pouze osoby pořadatele a v potřebném rozsahu také třetí osoby pořadatelem určené.

2.5.  Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje obecně nezpřístupňujeme žádným osobám. Výjimkou je zveřejnění fotografických, eventuálně kamerových záznamů na stránkách pořadatele, či jeho profilu na sociálních sítích.

2.6.  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Obvykle se jedná o období jednoho kalendářního roku.

2.7.  Právo odvolat souhlas

V těchto Pravidlech jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste pořadateli povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak v takovém případě nejsme schopni garantovat věrohodné zpracování vašich výsledků.

2.8.  Zdroje osobních údajů

Osobní údaje účastníků získáváme zejména od samotných závodníků, a to přímo, vyplněním přihlašovacího lístku.

2.9.  Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv účastníků

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že pořadatel či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a)  od pořadatele či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

(b)  požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů.

Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, pořadatel či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně závadný stav odstraní.

 1. Elektronické komunikační prostředky

Pořadatel rozvíjí technologie tak, abyste pro získání informací o výsledcích mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu a s užíváním sociálních sítí. Uvědomujeme si zvláštní povahu poskytování těchto služeb, a proto při používání těchto prostředků dbáme na ochranu osobních údajů účastníků.

Webové stránky PEKLO SEVERU. Pořadatel Vám umožňuje získávat organizační informace a informace o průběžných a celkových výsledcích prostřednictvím webových stránek. Kromě fotografických, či kamerových záznamů, nejsou na těchto stránkách uveřejněny žádné jiné osobní údaje podléhající Vašemu souhlasu. Veškeré osobní údaje získané o Vás v této souvislosti zpracováváme v souladu s podmínkami a zásadami uvedenými v těchto Pravidlech.

Sociální sítě. Můžete nás také oslovit prostřednictvím sociálních sítí.

 1. Pravidla

Tato Pravidla jsou platná a účinná ke dni 1. 5. 2022. Aktuální znění Pravidel je uveřejněno na webových stránkách seriálu PEKLO SEVERU a současně je dostupné v kanceláři závodu v den konání závodu.

 


Aktualizováno 19.12.2022

Comments are closed